Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Avancerad sökning alla fält
Post
Namn
Adligt namn
Släkt
Transkribering
Namn 1
Landskap
Distrikt
Utländskt
Generation
Återupptaget
Kommentar
Antaget
Källa
Sköld 1
Sköld 2
Sköld 3
Sköld 4
Sköld 5
Sköld 6
Täcke
Krest 1
Krest 2
Krest 3
Krest 4
Krest 5
Krest 6
Valspråk
Sköldhållare
Rangtecken
Ordenstecken
Sällskaptecken
Vapenrätt
Rättighet
Utdöd
Komponerat
Heraldiker
Yrke
Präst
Biskop
Militär
Ämbetsman
Borgare
Bonde
Släktförening
Ordensvapen
Birkarl
Rollspel
Damvapen
Yngre ätt
Senare adlad
Form
Symbolik
Tecknat
Utförande
Häroldsbilder
Allmänna bilder
Bitecken
Skuror
Hjälm
Krona
Rött
Blått
Svart
Grönt
Purpur
Rosa
Naturfärg
Gult/Guld
Vitt/Silver
Brons/Orange
Päls
Gråverk
Hermelin
Hermin
H
HH
A
AA
HA
HHA
HAA
HHAA
Färgfält
Metallfält
Pälsverksfält
Tinkturbrott
Motivbrott
Bokstavsvapen
Bomärke
Tinktur okänd
Utfall sökning
Post Vapen Namn Landskap Distrikt Antaget Sköld
Database error: Invalid SQL: select S.10_Distrikt as S_10_Distrikt, S.11_Utlandskt as S_11_Utlandskt, S.12_Generation as S_12_Generation, S.13_Aterupptaget as S_13_Aterupptaget, S.15_Kommentar as S_15_Kommentar, S.16_Antaget as S_16_Antaget, S.17_Kalla as S_17_Kalla, S.18_Skold_1 as S_18_Skold_1, S.19_Skold_2 as S_19_Skold_2, S.1_Namn as S_1_Namn, S.20_Skold_3 as S_20_Skold_3, S.21_Skold_4 as S_21_Skold_4, S.22_Skold_5 as S_22_Skold_5, S.23_Skold_6 as S_23_Skold_6, S.24_Tacke as S_24_Tacke, S.25_Krest_1 as S_25_Krest_1, S.26_Krest_2 as S_26_Krest_2, S.27_Krest_3 as S_27_Krest_3, S.28_Krest_4 as S_28_Krest_4, S.29_Krest_5 as S_29_Krest_5, S.2_Adligt_namn as S_2_Adligt_namn, S.30_Krest_6 as S_30_Krest_6, S.31_Valsprak as S_31_Valsprak, S.32_Skoldhallare as S_32_Skoldhallare, S.33_Rangtecken as S_33_Rangtecken, S.34_Ordenstecken as S_34_Ordenstecken, S.35_Sallskaptecken as S_35_Sallskaptecken, S.36_Vapenratt as S_36_Vapenratt, S.37_Rattighet as S_37_Rattighet, S.38_Utdod as S_38_Utdod, S.39_Komponerat as S_39_Komponerat, S.3_Slakt as S_3_Slakt, S.40_Heraldiker as S_40_Heraldiker, S.41_Yrke as S_41_Yrke, S.42_Prast as S_42_Prast, S.43_Biskop as S_43_Biskop, S.44_Militar as S_44_Militar, S.45_Ambetsman as S_45_Ambetsman, S.46_Borgare as S_46_Borgare, S.47_Bonde as S_47_Bonde, S.48_Slaktforening as S_48_Slaktforening, S.49_Ordensvapen as S_49_Ordensvapen, S.4_Transkribering as S_4_Transkribering, S.50_Birkarl as S_50_Birkarl, S.51_Rollspel as S_51_Rollspel, S.52_Damvapen as S_52_Damvapen, S.53_Yngre_att as S_53_Yngre_att, S.54_Senare_adlad as S_54_Senare_adlad, S.55_Form as S_55_Form, S.56_Symbolik as S_56_Symbolik, S.57_Tecknat as S_57_Tecknat, S.58_Utforande as S_58_Utforande, S.59_Haroldsbilder as S_59_Haroldsbilder, S.5_Namn_1 as S_5_Namn_1, S.60_Allmanna_bilder as S_60_Allmanna_bilder, S.61_Bitecken as S_61_Bitecken, S.62_Skuror as S_62_Skuror, S.63_Hjalm as S_63_Hjalm, S.64_Krona as S_64_Krona, S.65_Rott as S_65_Rott, S.66_Blatt as S_66_Blatt, S.67_Svart as S_67_Svart, S.68_Gront as S_68_Gront, S.69_Purpur as S_69_Purpur, S.70_Rosa as S_70_Rosa, S.71_Naturfarg as S_71_Naturfarg, S.72_Gult_Guld as S_72_Gult_Guld, S.73_Vitt_Silver as S_73_Vitt_Silver, S.74_Brons_Orange as S_74_Brons_Orange, S.75_Pals as S_75_Pals, S.76_Graverk as S_76_Graverk, S.77_Hermelin as S_77_Hermelin, S.78_Hermin as S_78_Hermin, S.79_H as S_79_H, S.80_HH as S_80_HH, S.81_A as S_81_A, S.82_AA as S_82_AA, S.83_HA as S_83_HA, S.84_HHA as S_84_HHA, S.85_HAA as S_85_HAA, S.86_HHAA as S_86_HHAA, S.87_Fargfalt as S_87_Fargfalt, S.88_Metallfalt as S_88_Metallfalt, S.89_Palsverksfalt as S_89_Palsverksfalt, S.90_Tinkturbrott as S_90_Tinkturbrott, S.91_Motivbrott as S_91_Motivbrott, S.92_Bokstavsvapen as S_92_Bokstavsvapen, S.93_Bomarke as S_93_Bomarke, S.94_Tinktur_okand as S_94_Tinktur_okand, S.95_Vapen as S_95_Vapen, S.9_Landskap as S_9_Landskap, S.ID as S_ID from Slaktvapen S order by S.ID Desc
MySQL Error: 1146 (Table '159665-heraldik3.Slaktvapen' doesn't exist)
Session halted.