Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Upphöjd
Sköld
Hjälmprydnad 1
Hjälmprydnad 2
Hjälmprydnad 3
Förlänade vapen. Sista registrerade posten överst. Klicka på kolumnrubrik för att sortera A - Ö !
Post Vapen Nummer Upphöjd von/af Namn Sköld
585    F17      Fleming af Liebelitz  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i rött fält två bjälkar, åtföljda av åtta kulor, tre över tre över två, allt av guld. Huvudsköld: fält 1: blått, vari ett (sinisterseglande) skepp "i fulle segel"; fält 2: av guld, vari två kanoner (av silver), "vändande sigh emoot skeppet medh uthfräsande eldh eller lågha uthur munnen och fängpannan"; fält 3: av guld, vari ett (rött) slott; fält 4: blått, vari tre röda blommor på (gröna) stjälkar. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
584    F49      Fleetwood  Kvadrerad av ett utböjt kors av silver och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: av en tryckt skyskura kluven i guld och blått, och i vardera fältet tre i stolpe ställda svalor av motsatta tinkturer. Huvudsköld: fält 1 och 4: av silver, vari ett dubbelsvansat rött lejon; fält 2 och 3: blått, vari en kunglig krona. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
583    A1606      Flach  Sköld kluven och fyra gånger delad i guld och svart 
582    A220      Fitinghoff  Sköld av en svart balk, belagd med med tre uppåtvända musselskal av silver, styckad i guld och silver 
581    A1920    von  Fieandt  I blått fält en spets av guld, vari ovan en blå hjälm med tre strutsplymer, den mellersta röd och de yttre blå, och vid sköldfoten två genom en grön lagerkrans korslagda svärd med klingor av silver och svarta fästen; spetsen på ömse sidor åtföljd av ett torn av silver under två i bjälke ställda sexuddiga stjärnor av guld, skölden är dessutom delad av en böjd bjälke, bestående av en röd mur med tre rader stenar och fem tinnar 
580    A1999      Falkenstedt  Delad i blått, vari två mot varandra vända falkar av guld, och silver, vari en röd stadsport 
579    F293      Falkengréen  I fält, kluvet i silver och blått, en naturfärgad falk med beväring av guld och i höger klo hållande en grön lagerkvist, allt inom en bård, kluven i blått, belagd med sex femuddiga stjärnor av guld, och guld, belagd med sex röda rosor. På skölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
578    F255      Falkenberg af Trystorp  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: Två gånger kluven och tre gånger delad i silver och rött (enligt Riddarhuset rött och silver). Huvudsköld: fält 1 och 4: rött, vari en balk, belagd med fyra herminer; fält 2: delad i guld, vari en röd båt med tre påfågelsfjädrar i fram- och bakstammen, och blått, vari en pelare av silver; fält 3: delad i blått, vari en pelare av silver, och guld, vari en dextervänd blå hjälm. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan tvp hjälmar med friherrliga kronor. 
577    G97      Falkenberg af Bålby  Två gånger kluven och tre gånger delad i rött och silver. På skölden tre hjälmar med grevliga kronor  
576    A105      Falkenberg af Bålby  Två gånger kluven och tre gånger delad i silver och rött (enligt Riddarhuset rött och silver). 
575    A406      Fahnehielm  I blått fält ett ginbalkvis ställt svärd, korslagt med en hillebard. 
574    A1678      Estenberg  Tre gånger kluven och två gånger delad i guld och blått, och däröver en röd ginstam, belagd med tre liljor av silver. 
573    A723    von  Essen af Zellie  I rött fält en hjälm (av silver), åtföljd av fyra (blå) kulor. 
572    G118    von  Essen  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i blått fält en naturfärgad uggla, sittande på en ("omkullagder") stubbe av guld. Huvudsköld: fält 1 och 4: blått vari en sporrklinga av guld, och däröver en ginstam av guld; fält 2 och 3: ginstyckat i silver och rött, vari ett lejon av motsatta tinkturer; På huvudskölden tre hjälmar med grevliga kronor. 
571    F158    von  Essen  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i blått fält en naturfärgad uggla, sittande på en ("omkullagder") stubbe av guld. Huvudsköld: fält 1 och 4: blått vari en sporrklinga av guld, och däröver en ginstam av guld; fält 2 och 3: ginstyckat i silver och rött, vari ett lejon av motsatta tinkturer; På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
570    F403      Ericson  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i fält av guld två blå balkar Huvudsköld: fält 1 och 4: Blått, vari en av vågskuror bildad stolpe av silver (ström), "hvilken till mellersta hälften är upptagen af en sluss med sina uppåt vända, tillslutna svarta portar", och åtföljd av dexter ett vattenpass samt sinister ett cirkelmått, båda av guld; fält 2: av silver, vari en röd (spets)ruta ("varande slägten von Schwerins sköldemärke"); fält 3: av silver, vari ett blått hjul, "liknande sådana, som å jernvägsvagnars begagnas". På hjälmen en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
569    1948    von  Engeström  I blått fält en med spets av silver, belagd med en sexuddig röd stjärna, ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor av silver; spetsen överlagd med en svart bjälke, belagd med ett patriarkalkors av silver  
568    G121    von  Engeström  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i blått fält en med spets av silver, belagd med en sexuddig röd stjärna, ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor av silver; spetsen överlagd med en svart bjälke, belagd med ett patriarkalkors ("ärkebiskopps kors") av silver. Huvudsköld: fält 1 : av guld, vari fem sammanbundna gröna olivkvistar; fält 2: blått, vari den "polska revolutionsringen " av guld; fält 3: rött, vari en ginbalk av silver, belagd med tre gula ädelstenar ("polska ätten Clapowskis sköldemärke"); fält 4: av silver, vari konung Carl XIII:s ordenskors. På huvudskölden tre hjälmar med grevliga kronor. 
567    A1948    von  Engeström  I blått fält en med spets av silver, belagd med en sexuddig röd stjärna, ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor av silver; spetsen överlagd med en svart bjälke, belagd med ett patriarkalkors av silver 
566    A1618      Elgenstierna  Delad i guld, vari två svarta älghorn (med panna), och blått, vari två i bjälke ställda kulor över en sporrklinga, allt av silver 
565    A2313      Ekströmer  Av en av vågskuror bildad bjälke av silver (ström) delad i blått, vari ett serafhuvud ovanför två korslagda äskulapstavar, allt av guld. 
564    A2304    af  Ekström  Kvadrerad; fält 1 och 4: blått, vari en av vågskuror bildad ginbalk av silver (ström); fält 2 och 3: av guld, vari en (ginbalkvis ställd) ("en lutande") grön ekkvist med sju blad och tre ollon 
563    A1701      Ekenstierna  Delad i blått, vari en uppskjutande trappgavel av tio fyrkantiga stenar, "liggandes hvar på annan fyra, tre, två, en", åtföljd av två i bjälke ställda (femuddiga) stjärnor, allt av guld, och guld, vari en (balkvis ställd) ekstubbe med två blad och två ollon 
562    A717      Ekensteen  Kluven i rött, vari en harneskklädd man ("uthi fult stållfärga cürass"), i höger hand lyftande en sabel och stående på grön mark, och blått, vari en (naturfärgad) ekstam på ett berg med enblomstrande kvist och två ekollon av guld, som mannen fattar om med vänster hand 
561    A2220      Ekenstam  I blått fält, vari "Neptunus med ett hvitt, öfver högra axeln och framför midjan fladdrande kläde ses stående på sin snäcka, hållande i högra handen och med utsräckt arm sin gyllene treudd, spetsarna nedåt vända, samt i den venstra tömmarna till sina fyra sjöhästar, af hvilka tvenne kasta sig åt hvardera sidan och alla tillika med snäckan flyta eller simma på silfvervågor". 
560    A1123      Ehrnrooth  I blått fält en balk av silver, åtfäljd ovan av tre sexuddiga stjärnor, två över en ställda, och nedan av en avbruten trästubbe ("een rooth"), allt av guld. 
559    A1242      Ehrenström  I blått fält två (enligt riddarhuset tre) av vågskuror bildade balkar av silver (strömmar), och mellan dem två (i stolpe ställda femuddiga) stjärnor av silver. 
558    G113      Ehrensvärd  Av en balk av guld styckad i rött, vari en brinnande granat, och guld, vari ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld. Skölden med en bård av silver och med blå inskription: ARMEENS FLOTTA SVEAORG. Skölden omsluten av två vid sköldfoten med röda band sammanbundna gröna palm- och lagerkvistar. På skölden tre hjälmar med grevliga kronor  
557    F267      Ehrensvärd  Av en balk av guld styckad i rött, vari en brinnande granat, och blått, vari ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld. Skölden med en bård av silver och med blå inskription: ARMEENS FLOTTA SVEAORG. Skölden omsluten av två vid sköldfoten med röda band sammanbundna gröna palm- och lagerkvistar. På skölden en stor frikerrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor 
556    A1961      Ehrenstråhle  I fält av silver en röd balanserad våg, överlagd med en balkvis ställd grön palmkvist, korslagd med ett blått svärd, och däröver en blå ginstam, belagd med ett naturligt öga med strålar, allt av guld. 
555    A1871      Ehrenpohl  I fält av silver en röd stolpe, belagd med tre femuddiga stjärnor av silver, och på ömse sidor åtföljd av en röd ros, och däröver en blå ginstam, belagd med en krona av guld mellan två sporrklingor av silver 
554    F210      Ehrenkrona  Kvadrerad av ett (utböjt) svart kors och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: delad i guld, vari två korslagda palmkvistar genom en krona av silver, och silver, vari tre röda rosor, två över en ställda; fält 2: av silver, vari en uppstigande vildman, med båda händer hållande en krona av guld; fält 3: av guld, vari ett blått lejon; fält 4: rött, vari två bjälkar av silver. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
553    A1749    von  Ehrenheim  I fält av guld en blå stolpe, belagd med tre (femuddiga) stjärnor av guld och på ömse sidor åtföljd av två röda balkar 
552    A1925      Ehrengranat  Av en bjälke av silver, belagd med två röda kulor, delad i blått, vari en brinnande granat av guld, och rött, vari två korslagda svärd av guld 
551    A2292      Edholm  Delad i rött, vari en spets av silver, och blått, vari ett (grekiskt) kors av guld, allt inom en sköldrand av guld 
550    A2178      Edelsvärd  I blått fält en stolpe av guld, belagd med ett blått svärd, och på ömse sidor åtföljd av tre bjälkvis i stolpe ställda springande hermeliner av silver 
549    A2195      Edelstam  I fält av silver en blå ginbalk, belagd med tre femuddiga stjärnor av guld, åtföljd ovan av ett rött torn och nedan av ett grönt träd med en krona av guld kring stammen 
548    A1129      Edelfelt  Kluven i guld, vari en blå hjälm med plymer av silver och blått, och blått, vari en av tandskuror bildad bjälke av silver mellan två (femuddiga) stjärnor av guld. (enligt Klingspor tre stjärnor. enligt Riddarhuset en av vågskuror bildad ginbalk av silver, ström, åtföljd ovan och nedan av en sexuddig stjärna) 
547    A1519    von  Döbeln  I fält av silver ett rött torn, och däröver en blå ginstam, belagd med tre korslagda pilar av guld med spetsarna dextervända. 
546    F139    von  Düben  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: I fält av guld en uppstigande "blåklädder turk" med turban och skärp av silver, hållande dess båda ändar på armarna, ovan åtföld av en blå tornérkrage med tre tinnar, och därunder en av en vågskura bildad stam av silver (ström). Huvudsköld: fält 1 och 4: rött, vari ett runt tält av silver med gröna ränder och grönt foder; fält 2 och 3: av guld, vari tre blå stolpar, och däröver en blå ginstam, belagd med en krona av guld. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
545    A119      Duse  I blått fält en duva av silver 
544    A666      Du Rietz  Delad i blått, vari tre kronor av guld, två över en ställda, och rött, vari tre klubbor av guld, två över en ställda 
543    A90      Drake af Hagelsrum  I rött fält en högerhands insida (med lillfingret och tummen sprättande) 
542    A313      Drakenberg  I fält av guld en drake "medh sin rätta färga" (blå) med uppsträckta vingar, liggande på ett grönt berg 
541    A2227      d'Orchimont  I fält av guld ett gående svart vildsvin med huggtand av silver, belagt med en liten sköld av silver, vari ett rött lejon. 
540    A2108    af  Donner  I fält av silver två korslagda blå värjor med fästen av guld, överlagda med ett liten röd sköld (som "tillhörer adeliga ätten Donner von Lorchhaim i Tyskland, derifrån han leder sin härkomst"), allt under tre i bjälke ställda musselskal. 
539    F234      Djurklou  Delad i fem fält och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i fält av guld tre ur ett grått (svart) berg uppstigande svarta vilddjursramar. Huvudsköld: fält 1: av guld och bestående av en störtad spets med utbörja skuror, vari en tretinnad delvis raserad röd mur; fält 2 och 3: rött, vari en kula av silver; fält 4: blått, vari två korslagda spikklubbor (av guld); fält 5: kluvet i silver, belagt med sex herminer, två över två över två ställda, och blått, vari två av vågskuror bildade bjälkar av silver (strömmar). På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor 
538    A2272      Diederichs  I blått fält en sparre av guld, åtföljd ovan av två musselskal av guld, "med röda strimmor fårade", och nedan av en hjälm med växelvis tre röda och fyra gyllene plymer. 
537    A440      Didron  I blått fält ett lejon av silver, överlagt med en balk av silver, belagd med tre gröna treklöverblad 
536    F406      Dickson  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i fält av guld ett rött hjärta med två svarta vingar. Huvudsköld: fält 1 och 4:(av guld), vari en röd ros ("med fröhus af guld och gröna blomfoder"); fält 2 och 3: (av guld), vari en blå balk, belagd med åtta (enligt riddarhuset fem stjärnor och tre sporrklingor) stjärnor av guld. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 of 19 ] Nästa Sist