Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Begränsad sökning
Namn
Upphöjd
Sköld
Hjälmprydnad 1
Hjälmprydnad 2
Hjälmprydnad 3
Förlänade vapen. Sista registrerade posten överst. Klicka på kolumnrubrik för att sortera A - Ö !
Post Vapen Nummer Upphöjd von/af Namn Sköld
935    F290    von  Rosen  I fält av guld tre röda rosor, två över en ställda. På skölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor  
934    G85    von  Rosen  I fält av guld tre röda rosor, två över en ställda. På skölden en stor grevlig krona mellan två hjälmar med grevliga kronor 
933    A1947      Odencrants  I fält, fyrstyckat i grönt och silver, en krans, bildad av i fält 1 tre femuddiga stjärnor av guld, i fält 2 och 3 en röd ros mellan sex gröna blad och i fält 4 av ett "hela krantsen sammanhäftande" kors av guld 
932    A1955    von  Oelreich  I fält av silver ett grönt olivträd mellan två röda rosor, och stående på grön mark, och däröver en blå ginstam, belagd med en uppstigande enhörning av silver mellan två bjälkvis ställda biljetter av guld 
931    A1932      Oldenskiöld  I blått fält en pyramid av silver med en strålande kula på toppen¨på ömse sidor åtföljd av en krona av guld 
930    A2333      Oldevig  I fält av guld en svart örn med utbredda vingar, stående på ett naturfärgat berg med tvärt avhuggen topp. 
929    A1626      Olivecrona  I blått fält en krona av guld mellan två av vågskuror bildade balkar av silver (strömmar). 
928    F150    von  Otter  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i fält av guld en (svart) balk, belagd med en utter av guld. Huvudsköld: fält 1 och 4: blått, vari ett (genomgående) kors av guld, belagt med fem blå musselskal; fält 2 och 3: av silver, belagt med ett svart gallerverk ("ett svart giller"). På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
927    A102      Oxehufwud  I fält av silver ett rött oxhuvud en face. 
926    F1      Oxenstierna af Eka och Lindö  I fält av guld två oxhorn med panna, allt rött. 
925    A1978      Paijkull  Kluven i ett i svart och silver schackrutat fält (femton rutor, tre i bredden och fem i längden), och guld, vari tre i stolpe ställda svarta kajor. 
924    F370    von  Paykull  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: kluven i ett i svart och silver schackrutat fält (femton rutor, tre i bredden och fem i längden), och guld, vari tre i stolpe ställda svarta kajor. Huvudsköld: fält 1: blått, vari en tryckt sparre, nedan åtföljd av en femuddig stjärna, allt av silver ("som är den gamle Store ättens sköldemärke"); fält 2: av silver, vari en balkvis ställd spade, korslagd med en lie, båda svarta; fält 3: av silver, vari en krans av dexter en eklövskvist och sinister en lagerkvist, båda gröna; fält 4: svart, vari två korslagda brinnande facklor av guld. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
923    A1241      Palmcrantz  Delad i guld, vari en från sinister framkommande blå lejontass, hållande en krans av gröna palmkvistar, och blått, vari tre balkar av silver. 
922    F123      Palmqvist  Kvadrerad av ett kors av silver och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: delad i silver, vari två korslagda gröna palmkvistar, och blått, vari ett berg av guld. Huvudsköld: fält 1: av guld, vari tre röda balkar, de båda yttre belagda med två kulor av silver (enligt riddarhuset och Klingspor dessutom den mellersta belagd med tre kulor), och däröver enblå ginstam, belagd med en krona av guld; fält 2 occh 3: blått, vari ett "med purpur massonerat" torn av guld under tre sexuddiga stjärnor av silver (två över en ställda); fält 4: av guld , belagt med en av nio rektangulära ("aflånge") rutor av silver och rött bildad bjälke. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
921    F220      Palmstierna  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: kluven i guld, vari ett grönt och med rötterna uppryckt palmträd, och blått, vari en i rött och silver (sned)rutad (tvåradig) bjälke, åtföljd ovan av en uppstigande grip och nedan av en femuddig stjärna, båda av guld. Huvudsköld: fält 1 och 4: rött, vari en tryckt sparre av silver, åtföljd ovan av två fenuddiga stjärnor av silver, och nedan av en kula av guld ("hvilket skiöldemärke den gamla kuhliska slägten, dess förfäder på fäderne i rätt nedstigande linie långliga tider fördt"); fält 2 och 3: delad i blått, vari tre sexuddiga stjärnor av silver, (två över en ställda), och guld, vari tre sammanflätade gräna lagerkransar, två över en ställda ("dess mödernes eller det preutziska stam vapnet"). På huvudskölden (en stor friherrlig krona mellan) två hjälmar med friherrliga kronor. 
920    A2343      Pantzerhielm  I blått fält en spets av guld, belagd med en blå pansarskjorta, fodrad med rött, under en hjälm med en röd plym och åtföljd av dexter en brinnande granat och sinister tre kulor, en över två ställda, allt av guld 
919    A2071    af  Petersens  I fält av guld ett blått kors, i mitten belagt med ett musselskal av guld mellan två naturfärgade (avslitna) björnhuvuden med en röd grimma och två i stolpe ställda antika sköldar av silver. 
918    F392      Peyron  Kvadrerad av ett utböjt kors och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i fält av siver en naturfärgad häger, stående på grön mark, och däröver en blå ginstam, belagd med tre femuddiga stjärnor av guld. Huvudsköld: fält 1: rött, vari konung Carl XIV Johans krönta namnchiffer av silver; fält 2: blått, vari en harnesk av guld under en plymbesatt hjälm av guld och genomstucken av två korslagda svärd (enligt riddarhuset sablar) av silver med fästen av guld, samt nedan åtföljt av tre kulor av guld, en över två ställda; fält 3: blått, vari ett posthorn med rosett, omgivet av tre kronor och överst prytt med en kunglig krona, allt av guld; fält 4: delat (enligt riddarhuset och Klingspor styckat) i rött, vari tre balkvis i stolpe ställda skottspolar av silver, och silver, vari en naturfärgat björkträd på grön mark. Huvudskölden med en sköldrand med fjorton naglar, allt av guld. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. På mittkronan en uppstigande enhörning av silver. 
917    A945      Pfeiff  Kluven i blått, vari en framkommande hjort av silver med halsband av guld, och rött, vari en vildman av guld,(hållande en klubba över höger axel), båda stående på grön mark. 
916    F289      Pfeiff  Kluven i blått, vari en framkommande hjort, och rött, vari en vildman, hållande en klubba av guld på höger axel, båda naturfärgade. Skölden med en bård av silver, belagd med fjorton röda rosor. På skölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor.  
915    A242      Philp  I blått fält en tryckt röd sparre, åtföljd ovan av en uppskjutande lilja av guld och nedan av ett uppskjutande rött torn 
914    G46      Piper  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: Kluven i blått, vari en krona av guld, och guld, vari en grön olivkvist. Huvudsköld; fält 1 och 4: delat i blått och guld, belagt med en vakande trana av motsatta tinkturer; fält 2 och 3: av silver, vari två röda bjälkar "uppå hvilcka lysa trenne stiernor af gull"(den övre belagd med två och den nedre med en) På huvudskölden tre hjälmar med grevliga kronor. 
913    A1016      Planting-Bergloo  I fält av silver en kanon "med utfräsande eld" på en lavett, stående på ett grönt berg, och åtföljd ovan sinister av tre och nedan dexter likaledes av tre kulor, en över två ställda 
912    F313    von  Platen  I fält av silver två svarta vingar, vars yttre uppåtvända fästen övergår i markattshuvuden. På hjälmen en friherrlig krona och ett svart hjälmtäcke fodrat med silver 
911    F364    von  Platen  I fält av silver två svarta vingar, vars yttre uppåtvända fästen övergår i markattshuvuden. På skölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor 
910    A1952    von  Plomgren  Fyrstyckad; fält 1: blått, vari två i bjälke ställda biljetter av silver: fält 2 och 3: av silver, vari en blå lilja; fält 4: blått, vari en uppväxande plommonträdskvist av silver med löv och dexter tre plommon av guld, ett över två ställda, samt sinister sex plommon av silver, ett över två över tre ställda. 
909    F371    von  Plomgren  Fyrstyckad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: fyrstyckad; fält 1: blått, vari två i bjälke ställda biljetter av silver: fält 2 och 3: av silver, vari en blå lilja; fält 4: blått, vari en uppväxande plommonträdskvist av silver med löv och dexter tre plommon av guld, ett över två ställda, samt sinister sex plommon av silver, ett över två över tre ställda. Huvudsköld: fält 1: av silver, vari en ginbalkvis ställt blått standar med snören och tofsar av guld, balkvis överlagt av en blå lans (glavenstake) med snören och tofsar av guld, i övre vinkeln åtföljda av en tilltagande måne ("nymåne"); fält 2: rött, vari en antik sköld av silver ("ur silfversköldska ättens vapen"); fält 3: rött, vari en beväpnad arm, hållande en sabel; fält 4: av guld, vari en galopperande brun häst. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor.  
908    A1381    von  Porat  I blått fält en grip av guld, i höger klo hållande ett svärd, och däröver en ginstam av guld, belagd med tre kulor 
907    G51      Posse  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärsköld: i fält av silver en av röda tegelstenar bildad trappgavel, stående på två halva sådana trappgavlar. Huvudsköld; fält 1 och 4: blått, vari ett lejon av guld; fält 2 och 3: snedrutad i guld och blått, och däröver en röd ginstam, belagd med en sol av guld. På huvudskölden tre hjälmar med grevliga kronor.  
906    F57      Posse af Säby  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i fält av silver en av röda tegelstenar bildad trappgavel, stående på två halva sådana trappgavlar. Huvudsköld; fält 1: blått, vari ett krönt lejon av guld, i båda tassar hållande en mörsare av silver; fält 2 och 3: av guld, vari ett bakom en (krenelerad) mur uppskjutande torn, allt rött, besatt med fyra fanor, (de båda yttre av silver, de andra blå); fält 4: (blått, vari ett sinistervänt lejon av guld, i båda tassar hållande en brinnande granat av silver). På huvudskölden tre hjälmar med friherrliga kronor. 
905    A687    von  Post  I blått fält ett sinistervänt naturfärgat lejon (eller av silver?) 
904    A2134      Printzsköld  I fält av silver insidan av en naturfärgad högerhand. Skölden med en blå bård, belagd med två i bjälke ställda sjuuddiga stjärnor av guld 
903    A2282    von  Prinzencreutz  Delad i blått, vari en störtad spets av silver, belagd med en röd ros, och åtföljd av två femuddiga (enligt Riddarhuset sexuddiga) stjärnor av guld, och silver, vari en på grön mark springande hjort 
902    A1788      Psilanderhielm  I blått fält en smal bjälke av guld, åtföljd ovan av tre i bjälke ställda bysantiner av guld, och nedan av två biljetter mellan två av vågskuror bildade balkar (strömmar), allt av silver 
901    A501      Påhlman  I fält av guld en beväpnad arm, hållande en (blå) kula 
900    A506    von  Quanten  I rött fält en harneskklädd krigare, i höger hand hållande en pil och uppstigande ur ett grönt berg 
899    A979      Queckfeldt  Delad i blått, vari en duva av silver, och rött, vari en stolpvis ställd merkuriestav av guld. (enligt Riddarhuset och Klingspor med ginstam) 
898    F286      Raab  I fält av guld tre svarta korpar, två över en ställda. Skölden med en blå bård, belagd med tolv femuddiga stjärnor av silver. På skölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
897    A2311      Rabenius  Av en bjälke av guld delad i rött, vari en lyra, omgiven av två i krans lagda lagerkvistar, allt av guld, och blått, vari en balanserad våg av silver. 
896    F295      Ramel  Delad i rött, vari en femuddig stjärna av guld, och ett i silver och blått fyrradigt schackrutat fält med sex rutor i varje rad. På skölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor.  
895    A215      Ramsay  I fält av silver en svart örn med en crescent av silver på bröstet och hållande i näbbet en ring av guld. På skölden en hjälm med en krona av guld och bakom den ett grönt band med valspråket.  
894    F287      Rappe  I fält av guld en svart häst ("i högsta resning"), stående på grön mark. På skölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. På mitthjälmen ett strålomgivet G ("den kongl. chiffren") av guld. 
893    A818      Reenstierna  I blått fält tre berg, varav det mellersta och högsta med en inslagen järnkil, och de två övriga "medh eld öfverst på", allt naturfärgat, och åtföljda av två armar av guld, framkommande från sinister ur en sky av silver samt hållande en svart hammare "uthi action att driffva på jernkijlen och spränga klippan". Nedanför bergen en av vågskuror bildad tryckt bjälke av silver (ström), och därunder en grön stam. 
892    F77      Rehbinder  Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: i blått fält tre i bjälke ställda krönta treor under tio (femuddiga) stjärnor av guld, fem över fem ställda. Huvudsköld: fält 1 och 4: svart, vari två korslagda svärd genom en krona av guld; fält 2 och 3: rött, vari ett krönt lejon (av guld), i båda tassar hållande en norsk vapenyxa. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
891    A572      Rennerfelt  I fält av silver en "castanie brun" springande häst på grön mark med en harneskklädd ryttare, i höger hand lyftande en sabel !i högsta hugg" 
890    A1760      Reutercrona  Ginstyckad i blått, vari en krona av guld, och guld, vari ett svart lejon, i höger tass hållande ett blått svärd. 
889    A401      Reuterfeldt  I fält av silver en "castanie brun" häst (hwilkens förre halfve i skölden synes", alltså framkommande, så också enligt riddarhuset) med en harneskklädd ryttare, i höger hand hållande en pistol. 
888    A1636      Reuterskiöld  I fält av guld en svart häst " i sporrstreck" åt sinister (i vapenbilden till friherrliga sköldebrevet åt dexter) med en harneskklädd ryttare med ett vitt johannitkors på bröstet och i höger hand hållande ett ("framåt veftande") blått standar med fransar och tofsar av guld, och däröver en blå ginstam, belagd med två korslagda svärd av silver, i de fyra vinklarna åtföljda av en kula av guld. 
887    F377      Reuterskiöld  I fält av guld en svart häst " i sporrstreck" åt sinister (i vapenbilden åt dexter) med en harneskklädd ryttare med ett vitt johannitkors på bröstet och i höger hand hållande ett ("framåt veftande") blått standar med fransar och tofsar av guld, och däröver en blå ginstam, belagd med två korslagda svärd av silver, i de fyra vinklarna åtföljda av en kula av guld. På skölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
886    A1210      Reuterswärd  Kluven i rött, vari en bjälke, åtföljd ovan av två och nedan en sporrklinga, allt av silver, och silver, vari två blå balkar. 
Föregående  [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 of 19 ] Nästa Sist